Piecki-Migowo Dom Sąsiedzki
Jaśkowa Dolina 105 lok. 10, Gdańsk 80-286
Teren przychodni Morena, wejście od ulicy Piecewskiej, koło siłowni B-52 |

Walne Zebranie Sprawozdawcze:
zatwierdzenie bilansu i sprawozdania Zarządu za rok 2021
oraz
nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze

12.10.2022, godz. 17.30.pierwszy termin, godz. 17.45 drugi termin.

Aktualizacja

Dnia 12.10.2022 wykonaliśmy następujące punkty porządku obrad:

W związku z rezygnacją Aleksandry Kowalewskiej-Wójcik z funkcji Prezesa, Walne Zgromadzenie odwołało ją z funkcji Prezesa i członka Zarządu.

Użupełniono skład Zarządu o Floriana Wojciechowskiego - został wybrany na członka Zarządu.

Druga część Walnego Zebrania 22.10.2022 godz 10.00

Walne zebranie zostało przerwane na wniosek Komisji Rewizyjnej w części sprawozdawczej aby dać czas Zarządowi na sporządzenia pełnego sprawozdania merytorycznego, a Komisji Rewizyjnej, by dać czas na zapoznanie się ze sprawozdaniem i ustosunkowanie się do niego.


Zapraszamy do przyjścia i aktywnego udziału w Walnym Zebraniu


Statut naszego Stowarzyszenia, wersja aktualna, do wglądu dla zainteresowanych.


Kochani :-)

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021 i jednocześnie nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze na dzień 12.10.2022 godz 17.30 pierwszy termin, godz 17.45 drugi termin. Zebranie odbędzie się w holu przed siedzibą Domu Sąsiedzkiego, Gdańsk, ul.Jaśkowa Dolina 105.

Przypominamy, że prawo głosu na Walnych Zebraniach mają osoby z opłaconymi składkami członkowskimi.
Składki 36,00 zł / 48,00 zł / rok można wpłacić przelewem na konto w banku Santander:
39 1090 1098 0000 0001 4309 3855
lub wpłacić gotówką jednemu z Kasjerów lub Skarbniczce.

Zasady zbierania składek od roku 2022:

 • 1. Składki płacimy w rozliczeniu rocznym.
 • 2. Składki wpłacone do dnia 30 czerwca danego roku: 36,00 zł/rok
 • 3. Składki wpłacone od 01 lipca danego roku: 46,00 zł/rok
 • 4. Osoba, która wstąpiła do Stowarzyszenia po dniu 01 lipca płaci 36,00 zł/pierwszy rok, a potem obowiązują zasady ogólne.

Ponieważ były skargi, że informacja nie dotarła do wszystkich, to składki jeszcze rozliczamy według starych zasad, czyli 36,00 zł/rok


Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego Walnego Zebrania z dnia 26.11.2021 nie ma przeszkód, by głosować za pośrednictwem pełnomocnika, po złożeniu pisemnej informacji o udzieleniu pełnomocnictwa.
Formularz pełnomocnictwa jest tutaj.


Program Zebrania ustalony 12.10.2022:

A. Część organizacyjna:

 • 1. Otwarcie Zebrania przez przedstawiciela Zarządu
 • 2. Informacja o sposobie głosowania
 • 3. Wybór przewodniczącego Zebrania
 • 4. Stwierdzenie ważności Zebrania
 • 5. Wybór Sekretarza Zebrania
 • 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • 6a. Przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem wniosków
 • 6b. Głosowanie wniosku o odroczenie części sprawozdawczej do dnia 22.10.2022

B. Część Sprawozdawcza:

 • Ogólna informacja Zarządu o roku 2021 i debata

 • 1. Sprawozdanie Zarządu merytoryczne i finansowe za rok 2021
 • 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021
 • 3. Debata
 • 4. Głosowanie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutoriów
 • 5. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium za rok 2021

C. Część Wyborcza

 • 1. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia
 • 2. Ogłoszenie wyników głosowań

D. Wolne wnioski

E. Zakończenie


Materiały i sprawozadania za rok 2021:

Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będą dostępne do wglądu w siedzibie naszego Stowarzyszenia od dnia 01.10.2022.

Projekty uchwał będą dostępne do wglądu w siedzibie naszego Stowarzyszenia od dnia 01.10.2022.
Kontakt


Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki Adres: Jaśkowa Dolina 105 lok. 10, Gdańsk 80-286
Teren przychodni "Morena", wejście od strony ulicy Piecewskiej, koło siłowni B-52.

KRS 0000425041, NIP: 9571065581, Regon: 221684237
konto: Santander Bank Polska SA 39 1090 1098 0000 0001 4309 3855

Email: dspieckimigowo@wp.pl, tel: 536-793-351